ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และกำหนดวัน เวลาสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และกำหนดวัน เวลาสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 1 รายชื่อ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 2 รายชื่อ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 3 รายชื่อ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 4 รายชื่อ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 5 สรุปผังที่นั่งสอบ ห้องสอบ และอาคารสอบ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 6 สรุปผังที่นั่งสอบ ห้องสอบ และอาคารสอบ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 7 สรุปผังที่นั่งสอบ ห้องสอบ และอาคารสอบ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 8 สรุปผังที่นั่งสอบ ห้องสอบ และอาคารสอบ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕