ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร

อ่านประกาศรับสมัครสอบ

กรอกข้อมูลใบสมัคร
8 ก.ย. 65 - 15 ก.ย. 65

พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน
8 ก.ย. 65 - 16 ก.ย. 65
ชำระเงิน และตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ

พิมพ์ใบสมัคร
ตามประกาศรับสมัคร
30 ก.ย. 65

  ข้อควรระวัง
  1. ผู้สมัครต้องใช้คุณวุฒิเพียงระดับเดียวในการสมัคร (ระดับปริญญาตรีหรือระดับต่ำกว่าปริญญาตรี) เท่านั้น ทั้งนี้ สำหรับผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สามารถสมัครได้ทุกตำแหน่งตามที่ตนเองมีคุณสมบัติตามประกาศนี้ และเมื่อสมัครแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้
  2. กรุณาตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง เนื่องจากเลขประจำตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิงตลอดการสอบ
  3. การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม
    [ส่ง ใบสมัคร] เพราะเมื่อท่านส่งใบสมัครไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก และหากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูล
    ของท่านเองจะถือว่าใบสมัครนั้น เป็นโมฆะ และหากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศ จะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติและท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

** กรุณาใช้โปรแกรม Internet Explorer (IE) version 9 ขึ้นไป ในการสมัคร หรือ Browser
อื่นๆเช่น Google chomes และ firefox **