ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย ๕-๑ การขอทราบผลคะแนน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย ๕-๒ การขอทราบผลคะแนน
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน ในตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานทรัพยากรบุคคล พนักงานวิชาการเงินและบัญชี และพนักงานประจำสำนักงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน ในตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานทรัพยากรบุคคล พนักงานวิชาการเงินและบัญชี และพนักงานประจำสำนักงาน
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตัวอย่างหลักฐานการตรวจ Atk ด้วยตนเอง
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด ตัวอย่างใบรับรองแพทย์
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเลขประจำตัว แผนผังที่นั่งสอบ สถานที่สอบ และระเบียบวิธีการสอบ ของผู้เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเลขประจำตัว แผนผังที่นั่งสอบ สถานที่สอบ และระเบียบวิธีการสอบ ของผู้เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังที่นั่งสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารหลักฐานผลตรวจ ATK
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖